Shpallja e Vendeve Te Lira

April 23rd, 2018|0 Comments

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE   Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” [...]

Prokurime

March 12th, 2018|0 Comments

Struktura e Pagave

March 12th, 2018|0 Comments

Organigrama

March 12th, 2018|0 Comments

 

Formulari i Vetëdeklarimit

March 12th, 2018|0 Comments

Kërkesa për Informacion

March 9th, 2018|0 Comments

Regjistri i Kërkesave

March 9th, 2018|0 Comments

Rregullorja e Bashkise se Fushë-Arrezit

March 9th, 2018|0 Comments

Koordinator perte Drejten e Informimit

March 9th, 2018|0 Comments

Legjislacioni

March 9th, 2018|0 Comments

Konsultime Publike

March 9th, 2018|0 Comments

Auditimi

March 9th, 2018|0 Comments