SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  1. Specialist për Burimet Njerzore,  Kategoria: IV-a
  2. Specialist për Arshive dhe Protokolli, Kategoria : IV-a
  3. 2 Specialista për Çështjet Juridike dhe Prokurimet Publike,  – Kategoria: IV-b

 

30/04/2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LËVIZJE PARALELE

04/05/2018

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

Konkurim nga jashtË KONKURIM NGA JASHTË:

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nënpunësve civil të së njëjtes kategori për proçedure civile! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të proçedurës së lëvizjës paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet proçedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

PËr tË dy procedurat (lËvizje paralele,Pranim nË SHËRBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË tË NjËjtËn kohË!

 


Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është:

 

1.Zbaton aktet ligjore e nënligjore që kanë të bëjnë me fondin arkivorë në Republikën e       Shqipërsë.
2. Mirmbanë të gjithe dokumentacionin dhe kujdeset për sigurimin e kushteve për organizimin dhe mirëadministrimin e dokumentacionit që ndodhet në Zyrën e Protokollit dhe Arkivit.
3.Realizon detyrat në përputhje me politikat e institucionit, me standarte administrative dhe procedurat teknike, si dhe duke mbajtur parasysh dispozitat e ligjislacionit në R.SH dhe praktikat më të mira profosianale.

  1. Konfirmimon bazushmërinë ligjore të të gjitha akteve të nxjerrë nga Këshilli i Bashkiak, Kryetari Bashkisë si dhe administrate.

5.Harton P/akteve (Relacione, P/Vendime, Urdhëra) dhe I paraqit ato për miratim në Këshillin Bashkiak si dhe tek Kryetari.

6.Ndjek dhe zbaton proçedurat ligjore mbi menaxhimin e burimeve njerëzore në lidhje me rekurtimin, vlerësimin e rezultateve në punë, regjistrimin e lëvizjes së punonjësve, menaxhimin e dosjeve të përsonelit dhe dhënies së informacioneve mbi indiktatorët e menaxhimit të burimeve njerëzore.

7.Mbeshtete nevojat e veprimtarisë së institucionit me burime të kualifikuara njerëzore dhe kujdeset për zhvillimin e karrierës së tyre nepërmjet kualifikimeve, trajnimeve dhe zhvillimit të tyre.

8.Mbështet njësitë organizative të institucionit në lidhje me proceset e parashikuara në legjislacionin për nenpunësin civil në lidhje me vlerësimin e rezultateve në punë, masat disiplinore dhe hartimin e përshkrimeve të punës.

1 LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:
a – Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (ekzekutive);
b – Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;
c – Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a – Të zotërojnë diplomë të nivelit “Bachelor” në Shkenca Juridike.

b – Të kenë të paktën 1 vit përvojë pune në profesion.

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore të Bashkisë Fushë-Arrëz dokumentat si më poshtë:
a -1 kopje jetëshkrimi;
b – Fotokopje të diplomës Bachelor. Për diplomat e marra jashtë , atëherë ai duhet ta ketë të njehsuar atë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve;

c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d – Fotokopje të letërnjoftimit;
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejpërsëdrejti në Zyren e Burimeve Njerëzore të Bashkisë, brenda datës 18 Prillë 2018. 

 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 02/05/2018 , Sektori I Burimeve Njerëzore do të shpallë ne Këndin e Njoftimeve të Bashkisë Fushë-Arrëz dhe  në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të internetit të institucionit, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe krierët e veçanta do të paraçiten në Sektorin e Burimeve Njerëzore pasi do të njoftohen individualisht, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË

 ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

– Njohuritë mbi Ligjin nr.152/2013, , “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar;
– Njohuritë mbi Ligjin nr.139, datë 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”;
– Njohuritë mbi Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”;
– Njohuritë mbi Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, “Për prokurimet publike” i ndryshuar;

–  Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për rregullat e etikës në    administratën publike”;

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i ve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b – Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E

KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Sektori i Burimeve Njerëzore do të shpallë fituesin në Këndin e Njoftimeve të Bashkisë Fushë-Arrëz dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht nëpërmjet numrave të kontaktit të vendosur në jetëshkrim ose adresën e e-mail-it.

2 konkurim nga jashtË

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

 

 

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të aplikojnë të gjithë kandidatët që plotësojnë kërkesat e përgjithshme në përputhje me nenin 21, të Ligjit Nr. 152/2013, Për nenpunësit civil”, i ndryshuar.

 

2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E

PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:
a – Të jetë shtetas shqiptar;
b – Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c – Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
d – Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
e – Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f – Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a – Të zotërojnë diplomë të nivelit ” Bachelor” (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të  jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjëgjës për njehësimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi)

b – Të kenë të paktën 1 vit përvojë pune në profesion.

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://ëëë.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
b – Fotokopje të diplomës dhe listës së notave e noterizuar;

c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda dates 04.05.2018, në Bashkinë Fushë-Arrëz.

 

Të gjthë kandidatët që aplikojnë për procedure e pranimit në shërbimin civil, do të informohen për fazat e mëtejshme të kësaj procedure:

-për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,

-datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi,

-mënyrën e vlersimit të kandidatëve.

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 10/05/2018 , Sektori I Burimeve Njerëzore do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e dhe kriteret e vaçanta do të njoftohen individualisht nga njësia e burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni.  (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqet e moskualifimit

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË

ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

– Njohuritë mbi Ligjin nr.152/2013, , “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar;
– Njohuritë mbi Ligjin nr.139, datë 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”;

– Njohuritë mbi Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat”;
– Njohuritë mbi Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, “Për prokurimet publike” i ndryshuar;

– Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për rregullat e etikës në    administratën publike”;

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a – Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b – Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
c – Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “ëëë.dap.gov.al”
http://ëëë.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E

 KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Sektori i Burimeve Njerëzore do të shpallë fituesin në portalin  “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet nëpërmjet adresës së email-it të vendosur ne jetshkrimë.