Emergjencat

Aplikimi per dhenien e ndihmes financiare familjarve qe u eshte djegur shtepia.

Ne baze te VKM nr 329 date 16.05.2012 “Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shteterore financiare per mbulimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ”. Kryejme procedurat e marrjes se dokumentacionit per dhenien e ndihmes se menjehershme per keto raste dhe vazhdimin e procedurave te metejshme. Dokumentacioni qe kerkohet eshte:

  • Kerkesesen e familjarit per ndihme ne rastin e fatekeqesise.
  • Vertetimin  nga sektori i PMNZH-se.
  • Certifikaten familjare.
  • Fotokopje karte identiteti.
  • Fotografi te objektit te djegur.
  • Vertetim nga rajoni.(si banor i atij rajoni)
  • Dekleraten e materialeve te djegura te hartuar ne prani te perfaqsuesit te rajonit.