Lejet liçencat

Liçensat dhe Çertifikatat për Transportin

A- Shërbimet për Transportin e Udhëtarëve

 • Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetes
 • Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetes
 • Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetes brenda qarkut
 • Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetes ndermjet qarqeve
 • Liçence per transport udhetaresh me taksi

B- Shërbime për Transport Mallrash

 • Liçence dhe Çertifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit
 • Çertifikate per transport mallrash brenda vendit per llogari te vet
 • Çertifikate per terheqes

C- Shërbime të tjera Transporti

 • Liçence per agjensi transporti udhetaresh me taksi brenda vendit
 • Liçence per agjensi transporti nderkombetar udhetaresh

D- Autorizime

 • Per tregetim me pakice karburante, lubrifikante, gazi te lengshem, etj

Keto sherbime kryhen prane zyres se sherbimeve publike tek Bashkia Fushë-Arrëz.