x
B A S H K I A
#

Drejtor i Shërbimeve Publike Ing. Pashk Prendi
Misioni i sektorit të menaxhimit të mbetjeve:
1. Mbajtja paster e ambienteve te qytetit.
2. Pastrimi i koshave nga mbetjet.
3. Sherbime te ndryshme sipas nevojes.
4. Sherbimi i mirembajtjes varrezave.


Sektori i shërbimeve. 1. Sherbime rrjeti elektrik dhe ujesjellesi.
2. Sherbime mekanike riparimi i makinave.
3. Sherbime marangozi
4. Sherbimi i rojeve.
5. Krasitje e drureve dekorative
6. Mbajtje paster e kanaleve te ujrave te larta
7. Furnizim me dru zjarri dhe pelet.
8. Sherbime dekori
9. Punime rreth drureve dekorative
10.Sherbime te tjera sipas nevojes.